privacy policy

Harmonie Nootdorp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Harmonie Nootdorp volgt hierbij de wettelijke aanwijzingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt onder anderen met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Harmonie Nootdorp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op deze site.

Doelen en type persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Harmonie Nootdorp verwerkt ten behoeve van de leden- en docentenadministratie en pr-doeleinden. Het type persoonsgegevens die wij voor deze doelen verwerken betreffen:

 • Naam, adres, woonplaats en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) van leden en ouders/verzorgers in geval van minderjarige leden;
 • Geboortedatum (alleen voor leden, niet voor docenten/dirigenten);
 • Bank- en betalingsgegevens betreffende contributie en instrumenthuur van leden;
 • Bank- en betalingsgegevens betreffende uurtarieven voor docenten en dirigenten;
 • VOG-verklaring van docenten en dirigenten;
 • Bij evenementen foto- en video-opnamen ten behoeve van pr-doeleinden. Hierbij houden wij rekening met persoonlijke bezwaren die in onze administratie zijn vastgelegd.
 • Medicatie- en/of allergiegegevens bij deelname aan jaarlijks jeugd muziekkamp (deze gegevens worden niet opgeslagen en kunnen ook mondeling worden verstrekt bij de organisatie).